lunes, 29 de diciembre de 2008

EXAMEN OFICIAL S.K.I.F SANDAN

EXAMEN S.K.I.F. 1er Kyu /1er DAN
Kihon
1 Sambon -Renzuki
=> => => (Avanzando)
2. Age Uke - Gyaku Zuki
<=< <=< <=< (Retrocediendo) 3. Chudan Soto Uke -Yoko Empi - Yoko Uraken Uchi => => => => => => => => => (Avanzando)
4. Chudan Uchi Uke - Kizami Zuki - Gyaku Zuki
<=< <=< <=< <=< <=< <=< <=< <=< <=< (Retrocediendo) 5. Shuto Uke - Nukite => => => (Avanzando)
6. Mae Geri -Ren Geri (Chudan+Jodan). (Dos vueltas 1 por Kamae)
<= <= <= (Mawate / Giro). => => => (Mawate / Giro).
7. Yoko Geri Keage - Yoko Geri Kekomi (en Kiba Dachi cambiando la pierna).
=> => => (Mawate / Giro).
8. Yoko Kekomi - Mawashi Geri (Zenkutsu Dachi). (Dos vueltas 1 por Kamae).
<= <= <= (Mawate / Giro). => => => (Mawate / Giro).
Sentei Kata (Candidato) / Shitei Kata (Examinador)
Bassai Dai Heian Kata
Kanku Dai Tekki Shodan
Jion
Empi
Kumite
-Jiyu Ippon Kumite.
-Jiyu Kumite (Shiai).

No hay comentarios: